Minulý rok otriasol Slovenskom útok študenta sekerou na škole. Riešia kompetentní prevenciu a šikanu dostatočne?

Autor: Jana Kováčová
ZDROJ FOTO: FB Ministerstvo školstva. vedy a výskumu

Redakcia Vysoká hra sa zaoberá aktuálnou politickou situáciou na Slovensku. Pracujeme na sérii článkov týkajúcich sa rôznorodých politických tém, spolu s blížiacimi sa predčasnými voľbami rastú na význame. Koncom minulého roka otriasol Slovenskom útok študenta na škole v Novákoch. Komisár pre deti vyzval k riešeniu stupňujúceho násilia a šikany na školách. Ako sa k riešeniu situácie stavia ministerstvo školstva? Otázky sme položili aj politikom, aktuálne čakáme na odozvu. Ministerstvo však nezaháľalo a vysvetlilo, že prevencia je na jeho pleciach.

Na strednej odbornej škole v Novákoch v okrese Prievidza vo štvrtok 3. novembra na začiatku vyučovania začal tínedžer behať po škole so sekerou v ruke. Jedno dievča pritom zasiahol do čela a zranil aj ďalšieho chlapca. Po útoku zo školy ušiel. Na miesto boli privolaní policajti, ktorí nasadili psovodov a po žiakovi pátrali. Chytili ho 500 metrov od školy v neďalekom poli. Vyšetrovateľ následne Alexandra B. obvinil z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej v štádiu pokusu.

Jozef Mikloško vtedy vyzval k urýchlenému prijatiu opatrení na riešenie stupňujúceho násilia a šikany na školách i v celej spoločnosti, často podľa jeho slov spojeného s duševným zdravím.

Ministerstvo školstva potvrdilo, že v kompetencii školských psychológov a odborných zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je realizovanie prevencie na školách, súčasťou je rozhodnutie, akou formou sa prevencia uskutoční.

„Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, priamo riadená organizácia ministerstva školstva, spracoval procesné štandardy v systéme výchovného poradenstva a prevencie – vytvorený je aj štandard ku krízovej intervencii. Ide o návod, ako by mali odborní zamestnanci so žiakmi pracovať počas krízovej situácie aj na škole. Procesné štandardy zabezpečujú, aby deťom na celom Slovensku bola poskytnutá rovnako kvalitná starostlivosť zakotvená v multidisciplinárnom prístupe,“ zhrnulo ministerstvo školstva.

Na školách sú podľa samotného ministerstva možnosti pomoci a prevencie priamo od školských psychológov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pedagógov až po celé školské podporné tímy. Ideálne by bolo, ak by mala každá škola svoj podporný tím. Ale v niektorých lokalitách to tak stále nie je. Ak potrebujú ďalšiu pomoc, sú tu centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorých náplňou práce je aj realizácia prevencie a intervencie.

„Čo sa týka preventívnych opatrení zameraných na elimináciu násilného správania na školách, ministerstvo školstva už dlhodobo investuje nemalé finančné prostriedky do podpory pôsobenia inkluzívnych tímov na školách v podobe projektov financovaných či už z európskych štrukturálnych fondov, alebo zo štátneho rozpočtu,“ vysvetlilo komunikačné oddelenie ministerstva.

Najmä národné projekty Pomáhajúce profesie I a II sa  podľa ministerstva tešia na školách veľkému záujmu a aj vďaka nim sa nám podarilo do škôl dostať stovky odborných zamestnancov – medzi nimi práve aj inkluzívne tímy, vrátane školských psychológov. Aktuálne sa predlžujú aj NP POP I a POP II do 31. 8. 2023. V takýchto systémových aktivitách plánuje rezort školstva naďalej pokračovať. Zároveň ministerstvo v oblasti duševného zdravia dlhodobo spolupracuje s neziskovým sektorom, v rámci ktorého sa práve pomocou anonymnej a bezplatnej psychologickej pomoci podarilo zabrániť mnohým krízovým situáciám.

„Škola by mala byť bezpečným miestom pre deti aj učiteľov. Ak dôjde k ohrozeniu pocitu bezpečia, a to najmä v súvislosti s ohrození života, či už vlastného, alebo blízkeho človeka, ide o silnú stresovú situáciu, ktorú deti ani učitelia neočakávali, nemali nad ňou kontrolu a často nemajú ani stratégie správania, ktoré by im v danej chvíli pomohli situáciu zvládnuť. Preto je dôležitá včasná odborná krízová intervencia (post traumatický tím napr. IPčko, vyškolení pracovníci Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) na mieste udalosti, ktorej cieľom je aj zabránenie potenciálneho negatívneho vplyvu udalosti a psychickej traume,“ zhrnuli.

Ďalšia úloha psychológov z CPPPaP v spolupráci so školskými psychológmi, školskými podpornými tímami spočíva následne v poskytnutí profesionálnej psychologickej pomoci tým deťom a učiteľom – a to najmä zníženie psychofyziologického napätia, ako aj ventiláciu emócií – ktoré situáciu sprevádzajú. Niekto potrebuje informácie, niekto bezpečné miesto, niekto uistenie, že nebezpečenstvo pominulo a pod. Rodičia, deti, ako aj samotní učitelia by mali využiť a prijať odbornú pomoc, či už krízovú intervenciu, ako aj ďalšie typy poradenstva a terapie, podľa ich vlastnej potreby.

Aj Národný inštitút vzdelávania a mládeže poskytuje nástroje pre účely formálneho aj neformálneho vzdelávania. Priebežne zaraďuje do ponuky vzdelávania programy, ktoré sú svojím obsahom zamerané na riešenie problematiky bezpečnosti detí a žiakov a tvorbu bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach.

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na začiatku každého školského roka ponúkajú školám (MŠ/ZŠ aj SŠ) na mieru šité odborné činnosti – škola si má možnosť vybrať z ponukového listu aktivít, a to aj v oblasti prevencie rizikového správania. Ide najmä o skupinové preventívne aktivity, kedy odborník pracuje najmä s celou triedou. VÚDPaP školí odborných zamestnancov v školských podporných tímoch (školských psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov) v tých oblastiach odborných činností, ktoré sa zameriavajú na pozorovanie a posudzovanie správania a prežívania žiakov/študentov tak, aby vedeli včas a efektívne intervenovať.

Ministerstvo považuje za veľmi dôležité rozprávať sa so žiakmi – primerane veku – najmä ich vnímať a podľa stupňa ich mentálneho vývoja, emočného stavu a poznania im pomôcť porozumieť situácii na ich úrovni, s dôrazom na pocit bezpečia a prijatia. Žiaci čiastočne zrkadlia rozbúrenú atmosféru v spoločnosti dospelých; triedy však majú tvoriť komunitu, kde má každý žiak miesto a kde nevládne nevraživosť, ale žičlivosť a spolupráca.

Výskumný ústav detskej psychológie (VÚDPaP) vydal Procesné štandardy, kde sú informácie o kompetenčných rámcoch, konkrétnych procesných krokoch a odbornej činnosti  v procesných štandardoch ako sú krízová intervencia, odborné činnosti školského psychológa, odborné činnosti sociálneho pedagóga a poradenstvo.

Bližšie odborné informácie je možné získať k téme krízovej intervencie aj z podcastov a webinárov (VÚDPaP). Pri práci s triedou, realizácii preventívnych činností je možné využiť príručky, návody, informácie na webe.

V spolupráci s VÚDPaP boli vytvorené aj dva odborno-metodické materiály s konkrétnymi aktivitami, ktoré sú orientované predovšetkým na posilňovanie a rozvíjanie osobnostných faktorov, ktoré môžu prispieť k celkovej  odolnosti voči rizikám, zvyšovaniu kvality života, psychickej a fyzickej pohode (takzvaný well-being) žiakov.

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie sa vo svojich podcastoch, webinároch či iných podporných materiáloch venuje aj:
• smútkovému poradenstvu,
• riešeniam prejavov radikalizácie a extrémizmu v edukačnom aj poradenskom procese,
• prevencii rizikového správania v edukačnom procese,
• krízovej intervencii,
• riešeniu krízovej situácie,
• rozvíjaniu odolnosti ako prevencii šikanovania a radikalizácie mládeže,
• podpore detí a mladých ľudí z menšinových komunít, či z LGBTI+ komunít.