Takýto výklad pravidiel by mohol paralyzovať výkon právomocí jednotlivých členov vlády,“ uviedla prezidentka

Autor: Jana Kováčová
Prezidentka Zuzana Čaputová
ZDROJ FOTO: facebook.com/zcaputova
,,Oboznámila som sa s protokolom z kontroly NBÚ vykonanej na ministerstve vnútra a tiež so stanoviskami rezortov spravodlivosti, zahraničných vecí, vnútra a stanoviskom predsedu parlamentu,“ uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.
Podľa jej slov, po dôkladnom zvážení všetkých skutočností, predovšetkým však znenia zákona o ochrane utajovaných skutočností a jeho dôvodovej správy, a relevantných predpisov EÚ a NATO, sa nestotožňuje s hodnotením NBÚ ohľadom uplatnenia § 60 ods. 7 uvedeného zákona. Ministri, predseda vlády, predseda parlamentu, či hlava štátu a ďalšie oprávnené osoby sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami EÚ a NATO v rozsahu nevyhnutnom na výkon svojich právomocí. V zmysle zákona sú už z titulu svojej funkcie osobami s osobitným postavením a vykonanie bezpečnostnej previerky na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami nepotrebujú.
,,Chcem zdôrazniť, že nesprávny až absurdný výklad zákona NBÚ by mohol viesť k tomu, že napríklad novoustanovený minister obrany, vnútra alebo zahraničných vecí, by musel najprv čakať na previerku stupňa prísne tajné, ktorá spravidla trvá niekoľko mesiacov a až potom by sa mohol plnohodnotne zúčastňovať na zasadnutiach Severoatlantickej rady, Rady EÚ alebo sa oboznamovať s príslušnými písomnosťami. Takýto výklad pravidiel by mohol paralyzovať výkon právomocí jednotlivých členov vlády alebo iných osôb s osobitným postavením,“ uviedla.
Aj keď o porušení zákona bude ešte zrejme rozhodovať NBÚ v správnom konaní, s prezentovanou interpretáciou NBÚ sa prezidentka nestotožňuje, a preto ani nevidí dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti voči ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. ,,Skôr je zarážajúce, že právna úprava v tejto oblasti je aj po 22 rokoch existencie NBÚ a po 19 rokoch nášho členstva v EÚ a NATO mimoriadne nedostatočná. Očakávam preto, že NBÚ ako gestor legislatívy na úseku ochrany utajovaných skutočností bude iniciovať jej spresnenie,“ dodala prezidentka.