Slovensko musí investovať do železníc, inak zmizne z dopravnej mapy Európy, komentuje dopravný expert Hambálek

Autor: Lenka Zdražilová
Zdroj: Redakce

Dopravný expert, Matej Hambálek poskytol redakcii Vysoká hra exkluzívny rozhovor na tému slovenskej železnice a blížiacich sa volieb. Prečo sa podľa neho železničná doprava stala jednou z populárnych tém? Odpoveď na túto a ďalšie otázky si prečítajte v našom článku.

 

Železničná doprava sa možno prekvapivo stala jednou z hlavných tém slovenských volieb. Prečo si myslíte, že to tak je?

Bohužiaľ, je to predovšetkým vďaka niektorým negatívnym udalostiam, ktoré sa spájajú so slovenským železničným sektorom.  Veľkú pozornosť prilákalo napríklad vykoľajenie českého vlaku. Okrem toho, je však železničná doprava kľúčovou prepravou v súvislosti s udržateľnosťou slovenskej ako aj európskej mobility. Vzhľadom na skutočnosť, že predstavuje konkurencieschopný a životaschopný spôsob dopravy, významne napomáha pri dosahovaní znižovania skleníkových plynov, znečistenia ovzdušia a energetickej bezpečnosti, podporuje hospodársky rast a tvorbu pracovných miest a naďalej predstavuje najbezpečnejší spôsob pozemnej dopravy. Kvôli tomu bude potrebné významne podporiť predovšetkým osobnú a nákladnú železničnú dopravu.

 

Aké konkrétne pozitíva by mohli priniesť väčšie investície do železničného odvetvia? Prečo je vôbec železničná doprava dôležitá?

Zefektívnením osobnej železničný dopravy by bolo možné dosahovať nárast počtu prepravených cestujúcich a optimalizovať dopravný výkon na linkách. Bude sa podporovať vzájomné prepojenie všetkých krajských miest železničnou sieťou tak, aby sa umožnilo zabezpečiť v maximálnej možnej miere znižovanie nezamestnanosti, vysokú dostupnosť a flexibilitu zamestnancov pri zachovaní kvality života a osídlenia regiónov.

Slovensko musí investovať do železníc, inak zmizne z dopravnej mapy Európy. Bez toho sa ďalej nedostaneme. S cieľom zvýšenia kvality cestovania a zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy, bude také nutná podporovaná revitalizácia vozového parku, nie len za účelom dosahovania hospodárnosti a ekologickosti, ale aj zvyšovania komfortu cestujúcich a kvality poskytovaných služieb. Podporiť by sa mal i cieľ Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. a to, zlepšiť mobilitu a dostupnosť železničnej dopravy na Slovensku.

Ďalším bodom je aj železničná nákladná doprava. Investície musia smerovať aj týmto smerom. Už dnes je väčšina nákladnej dopravy presmerovaná mimo Slovenska cez susedné krajiny. V snahe zvýšenia jeho podielu na celkovom dopravnom výkone, je nevyhnutné prioritne doriešiť a akcelerovať ekonomickú konsolidáciu ZSSK CARGO. Nákladná doprava je dôležitá, aby bolo možné stanoviť jasné ciele ďalšieho rozvoja, vykonávania hlavných prepravných ako aj dopravných služieb a tým aj prispieť k zníženiu environmentálnej záťaže. Dôležitým faktorom, je tiež zvýšiť bezpečnosť prevádzky a podporiť presun dopravy z ciest na železnice.

 

Má poľa vás železničný sektor nejaké ďalšie problémy, o ktorých sa aj napriek pomerne veľkému záujmu o toto odvetvie nehovorí?

Jednoznačne téma rušňovodičov. Pracovný trh nielen Slovenskej republiky, no takmer celej Európskej únie dlhodobo bojuje s nedostatkom rušňovodičov. Táto profesia, je náročná na odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť. Na železničných tratiach v rámci Slovenskej republiky, musia  rušňovodiči spĺňať presne stanovené požiadavky na výkon profesie rušňovodiča. Legislatívu Slovenskej republiky pod vplyvom práva EÚ akceptuje isté rozdiely medzi požiadavkami pre vedenie dráhového vozidla na železničných tratiach železničného systému EÚ na strane jednej a na ostatných častiach železničnej siete.

Podmienky pri vedení dráhového vozidla na železničnej trati na strane jednej a vnútri údržbárskych dielní alebo dep na strane druhej sú diametrálne odlišné.  Javí sa ako neprimerané, aby rušňovodič vnútri opravárenských dielní, vozňových dep alebo rušňových dep musel spĺňať takmer rovnako prísne podmienky ako rušňovodič na železničnej trati.

 

Aké riešenie by ste navrhli?

Uvoľnenie týchto podmienok.  To by umožnilo dopravcom údržbárskych opravárenských dielní vyriešiť nedostatok rušňovodičov na tratiach ich prevedením z dep a zvýšiť zamestnanosť, nakoľko umožní vedenie hnacích koľajových vozidiel v depách a dielňach osobám, ktoré by za aktuálne účinnej úpravy tieto činnosti robiť nemohli. Tým by sa zároveň zvýšilo množstvo rušňovodičov, ktorých bude možné využiť pre prepravné služby, ktorých je v súčasnosti extrémny nedostatok. Odhadujem, že len v železničných podnikoch sa môže jednať o približne 100 rušňovodičov, ktorých bude možné nasadiť namiesto posunu v depách do prevádzky na väzbu vlakov, čo bude mať aj pozitívne ekonomické prínosy.

Uvedené skutočnosti už boli reflektované aj v právnej úprave niektorých štátov strednej Európy, napríklad Nemecka a Rakúska. V takýchto prípadoch ponecháva nemecké resp. rakúske právo úpravu spôsobilosti na vedenie hnacieho vozidla na predpise profesijného zväzu resp. vnútornom predpise dopravcu.  Navrhuje sa jednoduchá právna úprava zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 a § 25) týkajúca sa vedenia dráhového vozidla na vlečke vo vnútornom areáli depa alebo údržbárskej dielne.