Lepšia klíma a čistá mestská doprava už nebude len snom! Kohézny fond priniesol Slovensku stovky kilometrov diaľnic, prinesie aj ďalšie projekty

Autor: Jana Kováčová
ZDROJ FOTO: FB Ministerstvo dopravy

Presne pred 30 rokmi bol založený Kohézny fond EÚ, vďaka ktorému sa dodnes do dopravnej infraštruktúry, ochrany klímy a životného prostredia investovalo 179 miliárd eur. Slovensko vďaka nemu budovalo a modernizovalo. Slovensko bude spolu s ďalšími 14 krajinami čerpať ďalšie financie v rokoch 2021 – 2027, z prostriedkov vo výške 48,03 miliardy eur.

„Na Slovensku sme vďaka nemu postavili stovky kilometrov diaľnic, zmodernizovali významnú časť hlavných železničných tratí, nakúpili desiatky nových vlakov a stovky električiek, trolejbusov či autobusov. Tiež sme nanovo postavili aj bratislavský Starý most, ktorý v Bruseli zaradili medzi najikonickejšie projekty financované Kohéznym fondom.

Slovensko bude spolu s ďalšími 14 krajinami čerpať peniaze z Kohézneho fondu aj v programovom období 2021 – 2027,“ vyjadrilo ministerstvo dopravy na sociálnej sieti.

Viac ako 37 % z celkových prostriedkov pridelených fondu vo výške 48,03 miliardy eur bude vyčlenených na podporu cieľov v oblasti klímy. To zahŕňa 6,9 miliardy eur na čistú mestskú dopravu, 3,3 miliardy eur na energetickú efektívnosť a 16,9 miliardy eur na investície do železničnej a cestnej siete TEN-T.

Ministerstvo sa činí aj v rámci plánu obnovy. Prvá výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov ma výrazne upravené podmienky, ktoré pozitívne prispievajú k zjednodušeniu samotných žiadostí ako aj ich následných kontrol.

„Chceme, aby sa do výzvy mohli zapojiť aj väčšie budovy, respektíve také, kde je obnova finančne náročnejšia. Preto sme navýšili maximálnu výšku príspevku na jednu žiadosť z 5 miliónov eur bez DPH na 10 miliónov eur bez DPH,“ povedal minister dopravy Andrej Doležal.

Medzi hlavné úpravy výzvy patrí zmena pri delení pripravovaných prác na obnove budovy do jednotlivých oblastí podpory. V rámci príloh žiadosti už nie je potrebné rozdeľovať položky do pevne stanoveného zoznamu aktivít, ale boli ponechané iba 4 hlavné oblasti podpory. Najdôležitejšia oblasť A, ktorá obsahuje energetické aktivity priamo prispievajúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy, oblasť B – iné aktivity, ktoré súvisia napr. s odstránením a likvidáciou nebezpečného odpadu, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, debarierizáciou či implementáciou zelených opatrení, oblasť C – projektová dokumentácia a oblasť D – rezerva.

„Keďže ministerstvo dopravy ide v ústrety potenciálnym žiadateľom a budovy chce obnovovať komplexne, upravujeme aj podiel aktivít, ktoré síce priamo nevplývajú na úsporu energie, ale musia sa realizovať pre zlý stavebno-technický stav budov. Kým doteraz mohli tvoriť 10 % z celkových nákladov na obnovu, po novom je to až 40 %,“ dodala štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

Pozitívnou informáciou pre potenciálnych žiadateľov je aj zrušenie jednotkových limitov v rámci jednotlivých aktivít. Po novom je na jeden projekt stanovený limit podpory na 1 m² celkovej podlahovej plochy budovy. Pre typ budovy Základ (historická budova postavená pred rokom 1980) je to 1 400 eur bez DPH a pre typ budovy Pamiatka (pamiatkové a ostatné historické budovy) je limit na 1 m² 1 900 eur bez DPH.  Do dnešného dňa eviduje ministerstvo dopravy 61 žiadostí v celkovej sume viac ako 52 miliónov eur. Na doteraz podané žiadosti nebudú mať tieto zmeny žiaden negatívny vplyv.