Exkluzívne Kamil Šaško: Zlepšenie slovenskej ekonomiky cez efektívne čerpanie eurofondov a podporu priemyslu

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Kamil Šaško v strede

V exkluzívnom rozhovore pre redakciu Vysoká hra, ekonomický expert Hlasu a poslanec Kamil Šaško diskutuje o opatreniach na zlepšenie hospodárskej situácie v Slovensku, prioritách pre dlhodobý ekonomický rozvoj, riešení rastúcej inflácie a atrahovaní zahraničných investícií. Šaško zdôrazňuje význam energetickej bezpečnosti, kvalifikovanej pracovnej sily a inovatívnych investícií v oblasti elektromobility pre budúcnosť slovenského hospodárstva.

 

Aké kroky by podľa vás mala vláda podniknúť na zlepšenie hospodárskej situácie Slovenska?

Slovensko je chronicky podkapitalizovanou krajinou. Odnaučili sme sa investovať z vlastných, domácich verejných zdrojov a spoliehame sa výhradne na eurofondy (a Plán obnovy), ktoré nevieme čerpať. Prioritne preto musíme rozbehnúť efektívne čerpanie eurofondov doteraz nevídaným tempom, zásadne zjednodušiť verejné obstarávania, navýšiť ich limity na úroveň susedných krajín, skrátiť lehoty zo strany štátu a striktne ich dodržiavať a mnoho ďalších opatrení, ktoré máme pripravené. Konkrétnejšie, presunúť kompetencie v oblasti eurofondov na samosprávy, zjednodušiť žiadosti o nenávratné finančné príspevky, zvýšiť limity pre zákazky realizované systémom troch ponúk a vypracovať jednoduché „kuchárky“ pre obstarávanie lokálnych a regionálnych dodávateľov. Každý živnostník, každá malá a stredná firma musí cítiť na svojich tržbách, že sme konečne rozbehli čerpanie eurofondov v regiónoch. Každý zamestnanec musí na svojej mzde cítiť, že štát rozbehol
verejné investície. Každá domácnosť musí cítiť, že verejné služby sa z roka na rok zlepšujú. Spolu so stabilnými cenami energií pre domácnosti a zamestnávateľov a predvídateľným a stabilným podnikateľským prostredím, obnovíme dôveru ľudí v štát a v silu národného hospodárstva. Len takto dokážeme zvyšovať životnú úroveň našich obyvateľov, podnietiť zamestnávateľov aby na Slovensku investovali a dosahovať stabilný hospodársky rast.

 

Ktorej oblasti ekonomiky by ste venovali najväčšiu pozornosť v rámci dlhodobého ekonomického rozvoja Slovenska a prečo?

Základom nášho národného hospodárstva je priemysel. Sme krajinou, ktorá stojí na energeticky náročnom priemysle, čo dokumentuje aj ukazovateľ energetickej náročnosti tvorby hrubej pridanej hodnoty. Z 1 MWh energie produkujeme 434 euro hrubej pridanej hodnoty, čo je zhruba polovičná úroveň oproti krajinám, ktorých ekonomiky sú postavené na poskytovaní služieb. Bez priemyslu nebudeme môcť nielen zvyšovať, ale ani udržať dnešný sociálny a životný štandard. Bez priemyslu neprežije drvivá väčšina našich živnostníkov a malých a stredných podnikateľov. Bez priemyslu nebudeme vedieť dať prácu viac ako pol miliónu našich súčasných zamestnancov. Preto je pre nás najdôležitejšie zvyšovať energetickú bezpečnosť a zabezpečiť stabilné a akceptovateľné ceny energií tak pre zamestnávateľov ako aj pre domácnosti a samosprávu (mestá, obce a vyššie územné celky).

 

Mnohí ľudia sa obávajú rastúcej inflácie a jej vplyvu na náklady na život. Aké opatrenia by ste navrhovali, aby sa zmiernil tento tlak na občanov?

Ako sociálno-demokratická strana máme silný sociálny program, ktorý však nemôže byť náhradou príjmov z práce, ale istotou adekvátnej životnej úrovne pre zraniteľné domácnosti (dôchodcovia, mladé rodiny, jednorodičovské domácnosti – kde máme celý rad riešení). Pre pracujúcich je leitmotívom nášho sociálneho programu, že „najlepšou sociálnou dávkou je adekvátna mzda“. Na Slovensku však zarábame príliš málo na to akú hodnotu prácou produkujeme.
Z tohto stavu však nechceme viniť zamestnávateľov. Skutočným vinníkom je bývalá vláda, ktorej základnou povinnosťou bolo zabezpečiť stabilné a priaznivé podnikateľské prostredie, no za posledné tri roky fatálne zlyhala. Stratila dôveru všetkých kľúčových sociálnych partnerov. Zamestnávatelia posledné roky prežívajú doslova z týždňa na týždeň a museli sa namiesto rozvoja svojej činnosti nechtiac stať odborníkmi na energetickú politiku či vakcináciu.

Toto musíme zmeniť. Toto je úloha silného štátu. Zamestnávatelia musia mať stabilné legislatívne prostredie, musia vedieť plánovať svoje náklady, najmä v oblasti energií, a musia mať dôveru v silu národného hospodárstva. Toto všetko im ponúkame a sme hlboko presvedčení, že v takomto prostredí v prvom rade spoločne zastavíme prepad reálnych miezd a následne naštartujeme ich rast tak, aby životná úroveň domácností predbehla súčasnú rekordnú infláciu.

 

Ako vnímate výzvy a príležitosti pre slovenský export v súvislosti s aktuálnymi medzinárodnými hospodárskymi vzťahmi a obchodnými dohodami?

Slovensko je proexportnou krajinou. Naša citlivosť na objem exportu je 2,5 krát vyššia je priemer krajín EÚ. Preto je veľmi dôležité aby sme naplno obnovili a v dlhodobom horizonte obhájili naše postavenie v medzinárodnom obchode. Európsky hospodársky priestor vnímame ako domovský hospodársky región s najvyššou prioritou, avšak presadíme zintenzívnenie obchodno-bilaterálnej spolupráce aj s mimoeurópskymi krajinami, predovšetkým s Južnou Kóreou, USA, Izraelom, Kanadou, Japonskom, Čínou a s vybranými rozvojovými krajinami. V tejto súvislosti reálne prehodnotíme činnosti obchodných/ekonomických diplomatov na zahraničných zastupiteľstvách SR a zefektívnime ich činnosť v prospech rozvoja nášho hospodárstva v spolupráci s krajinami, kde sa daní diplomati nachádzajú a pôsobia. Aktívnu komunikáciu s týmito diplomatmi zabezpečí SARIO. Významne tiež chceme podporiť činnosť EXIM banky.

 

Slovensko sa snaží presadiť ako atraktívne miesto pre zahraničné investície. Akými opatreniami by ste prilákali viac zahraničných investícií a stimulovali rozvoj slovenského podnikateľského prostredia?

Po pandémii sme sa zobudili do nového sveta, kde energetická bezpečnosť nie je povinnou jazdou pre rast investičnej aktivity, ale ide o citlivo analyzovanú oblasť. Nesmieme zabúdať aj na výchovu kvalitnej pracovnej sily, ktorej nedostatok môžeme badať aj v štrukturálne najdôležitejších oblastiach nášho hospodárstva.
Náš energetický mix je jedným z najstabilnejších v rámci EÚ. Pokiaľ budeme naďalej investovať do rozvoja jadrovej energetiky, modernizácie vodných elektrární a rozumne zapájať do elektrizačnej sústavy obnoviteľné zdroje energie, môžeme byť jedinou krajinou v regióne, ktorá má dostatok lacnej energie pre všetkých. Zároveň, zavedením duálneho spôsobu výučby na stredných a vysokých školách ako najdôležitejšieho prvku vzdelávacieho procesu zabezpečíme dostatok kvalifikovanej a zodpovednej pracovnej sily.
Energetická bezpečnosť a kvalifikovaná pracovná sila, súbežne so stabilnou menou euro a garanciou medzinárodnej bezpečnosti euroatlantických štruktúrach tak bude aj naďalej našou najdôležitejšou a najzásadnejšou komparatívnou výhodou. Musíme byť preto dostatočne ambiciózni aby sme sa stali domovom silných inovatívnych investícií napríklad v oblasti elektromobility. Toto je, podľa nás, cesta k udržateľnému rastu nášho hospodárstva.