Aktuálne výzvy a plány samospráv na Slovensku: Rozhovor s predstaviteľkou Progresívneho Slovenska Jankou Hanuliakovou

Autor: Lucia Peštová
Zdroj foto: FB Jana Hanuliaková

V exkluzívnom rozhovore s predstaviteľkou Progresívneho Slovenska (PS) Jankou Hanuliakovou manažérkou dopravy, ktorá vyštudovala marketingový manažment, verejnú politiku a správu. Posledných 10 rokov sa aktívne popri práci venuje komunálnej politike a rozvoju samosprávy sa dozvieme, aké výzvy momentálne čelia samosprávam na Slovensku a aké kroky plánuje PS podniknúť na cestách k modernizácii, tolerancie a úspechu krajiny. Rozhovor sa taktiež zameriava na dve dôležité iniciatívy, „Voda pre všetkých“ a „Odstráňme bariéry“, ktoré majú zásadný význam pre slovenskú spoločnosť. Predstaviteľka PS diskutuje aj o stave verejnej dopravy a možných zlepšeniach v tejto oblasti. Janka Hanuliaková sa zaoberá aktuálnymi otázkami týkajúcimi sa samospráv na Slovensku a iniciatív, ktoré majú za cieľ zlepšiť životy obyvateľov.

 

 

V čom vidíte najväčšie výzvy pre samosprávy na Slovensku v súčasnej dobe? Máte nejaké konkrétne plány alebo stratégie, ako týmto výzvam čeliť a posilniť miestnu správu?

Samosprávy sú jeden zo základných pilierov fungujúceho štátu. To sa potvrdilo aj nedávno počas pandémie aj pri pomoci ľuďom z Ukrajiny, kedy samosprávy zvládli svoju úlohu na jednotku. Je preto veľmi dôležité, aby fungovala dobrá spolupráca medzi jednotlivými úrovňami štátu. Zároveň samospráva je najbližšie k ľuďom a dokáže oveľa adresnejšie a efektívne reagovať na ich potreby. Na čo sa v budúcnosti, ak nám ľudia dajú dôveru potrebuje zodpovedne pozrieť je spôsob financovania samospráv, revízia kompetencií, miera rozdrobenosti samospráv a aj na prerozdeľovanie a schopnosť čerpať eurofondy.

 

Vaším cieľom je prispieť k tomu, aby sa zo Slovenska stala moderná, tolerantná a úspešná krajina. Môžete nám bližšie priblížiť, aké kroky alebo iniciatívy plánujete, aby sa tento cieľ dosiahol?

Asi môžem teraz hovoriť za všetkých predstaviteľov a predstaviteľky PS, že tieto ciele sú aj naše spoločné. Slovensko nevyužilo mnohé príležitosti, ktoré sme ako krajina mali. V najdôležitejších oblastiach ako školstvo, zdravotníctvo, spravodlivosť či kultúra, ktoré priamo ovplyvňujú, akým smerom sa uberáme a akí budeme úspešní a hodnotovo ukotvení. Naše opatrenia v jednotlivých oblastiach môžete nájsť na stránke www.progresivne.sk a budúci týždeň predstavíme aj celý program PS.

 

Zaoberáte sa iniciatívami „Voda pre všetkých“ a „Odstráňme bariéry“. Aké konkrétne výzvy či problémy chcete riešiť týmito iniciatívami a aký je ich význam pre spoločnosť?

Áno, obom iniciatívam sa aj naďalej venujeme, nakoľko sú to problémy, ktoré ľudí trápia. „Voda pre všetkých“ sa týka dostupnosti pitnej vody z verejných vodovodov. Tejto téme som sa venovala spoločne s Michalom Sabom. Dnes je na Slovensku stále pol milióna ľudí bez prístupu k pitnej vode. Situácia je v mnohých obciach skutočne alarmujúca. Nám sa podarilo aj prostredníctvom tejto iniciatívy vytvoriť tlak na zodpovedných, aby sa situácia aspoň čiastočne riešila. Chce to však oveľa väčšiu angažovanosť a potrebu dotiahnuť veci do konca. Ľudia sa v 21.storočí nemôžu rozhodovať, či si večer spláchnu záchod alebo sa osprchujú. Iniciatíva „Odstráňme bariéry“ vzišla z aktivizmu, ktorý sme riešili spoločne s Veronikou Veslárovou, ktorá je sama zdravotne znevýhodnená. Snažili sme sa oslovovať vlastníkov budov, či verejných priestranstiev, aby odstraňovali fyzické bariéry. Robili sme viacero aktivít, ktoré smerovali na mestské úrady, aby mysleli na dostupnosť služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. O významnosti oboch iniciatív určite nemusím viac písať, pretože tieto problémy sa dotýkajú skutočne značného množstva ľudí v našej spoločnosti.

 

Ako hodnotíte súčasný stav verejnej dopravy na Slovensku? Máte v pláne zaviesť nejaké novinky alebo zlepšenia v tejto oblasti?

Z pohľadu samosprávy je kritických niekoľko momentov. V prvom rade je to nadväznosť spojov  jednotlivých typov verejnej dopravy. Buď nie je spoj autobusu k vlaku, alebo naopak, či na druhej strane strane sa občas vyskytujú duplicitne –  tam kam sa dá ísť vlakom ide v rovnakom čase aj autobus.  Toto by mal riešiť plán dopravnej obslužnosti, ktorý by sa zameriaval na kvalitnú nadväznosť spojov. Ďalším problémom je, koľko finančných prostriedkov jednotlivé samosprávy/samosprávne kraje vynakladajú na prímestskú dopravu. V regiónoch, kde je väčšie vlakové pokrytie, ktoré si objednáva štát a je teda potreba menej autobusov, táto služba ukrajuje samosprávam menšie finančné prostriedky ako tam, kde je treba oveľa viac prímestskej verejnej dopravy. Čo sa týka miest, mnohé majú dobrú obslužnosť, tu je  treba sa zamerať hlavne na ekologickosť takejto dopravy, teda vek a kvalita vozového parku a pridané služby  – či je v meste integrovaný systém dopravy alebo aká je frekvencia spojov.  Najnovšie mestá začínajú podporovať a rozvíjať aj služby zdieľanej mobility, v čom by ich mal aj štát podporovať.