Slovenská pošta zvyšuje ceny

Autor: Redakce
Všeobecné zdražovanie neobíde ani poštové služby. 

Za tie si ľudia, firmy a organizácie po roku znova priplatia. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb predložil návrh nového opatrenia, ktoré určuje rozsah regulácie cien a maximálne ceny univerzálnej služby a vnútroštátneho poštového platobného styku. Celkové zvýšenie cien poštových služieb má s účinnosťou od 1. marca predstavovať 16,91 %, pri využití podaja cez ePodací hárok cena doporučených zásielok vzrastie priemerne o 13,39 % a cena úradných zásielok o 11,63 % v porovnaní so súčasnosťou. Zvýšenie cien poštových služieb navrhla štátna spoločnosť Slovenská pošta, a. s., ako poskytovateľ univerzálnej služby na základe udelenej poštovej licencie. „Úprava taríf reaguje na rastúce jednotkové náklady v dôsledku pretrvávajúceho trendu poklesu poštových služieb, hlavne listových zásielok, balíkov podávaných v rámci univerzálnej služby a poštového platobného styku a zároveň zohľadňuje aj pokles výnosov z univerzálnych služieb, predovšetkým z titulu elektronizácie,“ zdôvodnil regulátor. 


Návrh opatrenia je na medzirezortnom pripomienkovaní do 23. januára. „Navrhované zmeny prispejú k vytváraniu podmienok na stabilizáciu zamestnanosti Slovenskej pošty, zabezpečenie poskytovania univerzálnej služby a poštového platobného styku a realizáciu rozvojových projektov,“ poznamenal úrad. Ceny obyčajných listov 1. triedy sa zvýšia v rozpätí od 0,20 do 0,40 eura a listov 2. triedy od 0,10 do 0,20 eura. Kategória lístok do 20 gramov sa zruší, bude začlenená do obyčajného listu pre nízku mieru využívania. Cena najvyužívanejšieho listu 2. triedy do 50 gramov vzrastie o 0,15 eura, služba doporučene bude drahšia o 0,20 eura, pričom cena doručenky sa nemení. „Zvýšenie cien listov 1. a 2. triedy a služby doporučene sa premietne aj do cien zapísaných listových zásielok, ako sú doporučené listy, poistené listy a úradné zásielky, pričom v prípade podávania zapísaných zásielok cez ePodací hárok sa cena zvyšuje menej, aby boli zákazníci motivovaní používať ePodací hárok a využili lacnejší variant,“ priblížil regulátor. Pri každej zapísanej zásielke tak bude možné ušetriť 0,40 eura pri listoch a 0,70 eura pri balíkoch. Zvýšenie cien v poštovom platobnom styku sa týka len kategórií v rozpätí od 30 do 300 eur, resp. do 1 500 eur pri poštovom poukaze na adresu, pričom sa ruší kategória do 150 eur. Pri rozhodovaní o výške maximálnych cien úrad vychádzal z predložených ekonomických údajov a do cien zahrnul len ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, pričom zohľadnil rozvojové zámery Slovenskej pošty vyplývajúce z kvalitatívnych požiadaviek a poštovej licencie. Napriek predchádzajúcej cenovej úprave od 1. marca 2022 hospodárila Slovenská pošta v prvom polroku 2022 so stratou 11,9 mil. eur z univerzálnej služby, podľa materiálu ju spôsobil hlavne ďalší nepredpokladaný pokles objemu podávaných zásielok s výrazným výpadkom výnosov. Slovenská pošta predpokladá v roku 2023 medziročne celkové zvýšenie nákladov o 1,05 %. Univerzálna služba zabezpečuje minimálne uspokojenie potrieb všetkých užívateľov poštových služieb na území SR tak, aby bola zaistená dostupnosť prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete, za rovnakých podmienok, v určenej kvalite, za primeranú cenu, každý pracovný deň najmenej s jedným vybraním a dodaním denne. Poskytovateľ je povinný zabezpečovať univerzálnu službu na základe poštovej licencie a za podmienok a spôsobom podľa zákona o poštových službách.


ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Facebook