ROZHOVOR s generálom Viktorínom: Vláda by mala myslieť na podstatnejšie veci, než na predražený nákup bojových vozidiel

savunmahaber.com

Slovensko nakúpi bojové obrnené vozidlá 8×8 v konfigurácii s vežou Turra-30 a 30 mm kanónom. Vláda v stredu (30. 3.) schválila vyhodnotenie zaslaných ponúk v tendri a uložila ministrovi obrany do 30. septembra uzatvoriť potrebné zmluvné dokumenty.  Na otázky k štúdii uskutočniteľnosti, ktorú zverejnilo Ministerstvo obrany sme sa spýtali aj generála BRIG. GEN. V.V. JOZEFA VIKTORÍNA 

Nedávno bola zverejnená štúdia uskutočniteľnosti, ktorú vypracovalo 60 expertov. Je podľa vás v poriadku, že nikde nie sú zverejnené mená expertov ani skutočnosť, či sa zhodli jednohlasne? 

Určite nie. Z právneho hľadiska nie je problémom skutočnosť, že štúdia neobsahuje mená autorov. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy ukladá subjektu verejnej správy povinnosť vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti a stanovuje kritériá pre túto štúdiu, avšak zverejnenie autorov štúdie, ani formu ich participácie na nej (odkaz na jednohlasnú zhodu na jej výsledkoch) zákon nevyžaduje. Z pohľadu transparentnosti k verejnosti by toto bolo určite zmysluplné a potvrdilo by záujem o priamu komunikáciu s občanmi. Toto sa ale nestalo.
 

Čo si myslíte o tom, že minister obrany Naď nevníma pripomienky Ministerstva financií, ktoré vedie predseda jeho politickej strany, Matovič , ako zásadné a označil ich za nekompetentné ( štúdii je vytýkaná neoveriteľnosť údajov týkajúcich sa nákladov na samotnú prevádzku samotných vozidiel, ktoré je hlavným argumentom MO pri výbere fínskej ponuky PATRIA AMV)?

Vyššie spomínaný zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej v §19a, ods. 10) oprávňuje ministerstvo financií požadovať všetky informácie a dokumenty o príprave a realizácii investície a koncesie, ku ktorým je subjekt verejnej správy povinný vypracovať a zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti, a subjekt verejnej správy je povinný požadované informácie a dokumenty poskytnúť v lehote určenej ministerstvom financií, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 kalendárnych dni.  Ministerstvo financií však vytýka, že údaje, ktoré súvisia s nákladmi na prevádzku vozidiel sú neoveriteľné. Podotýkam, že tieto údaje sú hlavným argumentom ministra Naďa pri výbere fínskeho transportéru Patria AMV. Ďalším politickým faux pas zo strany MO SR je označenie pripomienok MF za nekompetentné, čo nesvedčí o vnútornej komunikácii v rámci údajne najsilnejšieho vládneho hnutia.

 

Je možné anonymnú štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá vyhodnocuje jednotlivé ponuky a tým určuje poradie uchádzačov označiť za transparentnú, aj v prípade, že bolo proti nej vznesených 54 pripomienok a z toho 39 bolo zásadných?

Transparentnosť/netransparentnosť tejto štúdie sa z právneho hľadiska nedá hodnotiť, možné je len hodnotenie politické. Vznesenie cca 55 pripomienok z toho 39 zásadných potvrdzuje, že MO nevenuje dostatočnú pozornosť celému procesu pripomienkového konania a opakuje ten istý prístup ako pri pripomienkovaní dohody o amerických základniach (DCA). Jednoducho MO sa rozhodlo, že pripomienky nie sú dôležité. Týmto vytvára nebezpečný precedens pri prijímaní dôležitých materiálov, ktoré budú platené z verejných zdrojov. Každé stanovisko/pripomienka vytvára zrozumiteľnú komunikáciu s verejnosťou, ktorá sa na takýchto nákupoch podieľa platením daní

 

Podľa Viktorína by sa mala vláda venovať omnoho podstatnejším veciam, ako je nakupovanie predraženej vojenskej techniky

 Generál Viktorín na záver rozhovoru dodal, že by sa vláda mala sústrediť na iné priority, teda na občana a aký dopad bude mať na neho situácia v prípade so sociálnou krízou, zdražovanie plynu. Všetky opatrenia, ktoré vláda prijíma sa negatívne odrazia na akceptovaní občanov súčasnej garnitúry. Vláda nerieši aktuálnu situáciu občanov, ako sú napríklad nízke dôchodky, stav zdravotníctva, alebo zvyšovanie cien.   K cenzúre na profile ministra obrany Jaroslava Naďa uviedol, že by si mal uvedomiť, že je verejný funkcionár a kritika verejného funkcionára, keď je stotožnený s tým, aká je jeho úloha v politickom živote, tak mu môže pomáhať. Na záver uviedol, že v prípade normálneho politického úsudku môže kritika pomôcť každému politikovi. V prípad ministra obrany môžeme jeho vystupovanie na sociálnych sieťach označiť len tak, že by si neváži občana, z ktorého daní si môže dovoliť financovať napríklad obslužný personál okolo ministerstva.