OĽANO navrhuje novelu zákona a úpravu podmienok pri zmenách s cieľom zvýšenia retenčnej kapacity krajiny

Autor: Redakce
Zdroj foto: NRSR
Proces povoľovania revitalizácie vodných tokov by sa mohol zjednodušiť. 


Predpokladá to návrh novely vodného zákona, ktorý do Národnej rady (NR) SR podali poslanci za OĽANO. Definovať by sa tiež mali nové pojmy "revitalizácia vodného toku" a "riečne procesy". Na odstránenie alebo zmenu vodnej stavby, ktorou sa upravuje alebo zriaďuje koryto vodného toku a ktorá svoju funkciu už neplní alebo ju plní iba čiastočne, by malo postačovať ohlásenie vlastníka stavby orgánu štátnej vodnej správy. Návrh tiež špecifikuje, kedy vodná stavba neplní svoju funkciu a podmienky na jej odstránenie alebo zmenu. Zmeniť by sa mohla definícia prirodzeného koryta a definovať by sa mal upravený tok, ako aj upravené koryto vodného toku. Poslanci tiež navrhujú upraviť postup a podmienky pri zmene prirodzeného koryta vplyvom vonkajších síl pri jeho ponechaní v novom koryte alebo vrátení do pôvodného stavu a poskytnutia náhrad. V návrhu poslanci definujú ciele revitalizácie vodného toku, opatrenia, ktorými sa revitalizácie majú realizovať, realizáciu revitalizácií ako verejný záujem a možnosť vyhlásiť vládou SR revitalizáciu za významnú investíciu.Novelizácia si dáva za cieľ zabezpečiť revitalizačné opatrenia pre obnovu prirodzeného charakteru nevhodne upravených vodných tokov a záplavových území vrátane mokradí, odstránenie alebo spriechodnenie bariér a obnovu biologickej a morfologickej spojitosti tokov tak, aby vodné útvary dosahovali aspoň dobrý ekologický stav. Poslanci zdôrazňujú potrebu prijatia novej úpravy s cieľom zvýšenia retenčnej kapacity krajiny, podporu samočistiacej schopnosti tokov, obnovu a rozvoj biodiverzity, adaptáciu krajiny na očakávané negatívne dôsledky zmeny klímy vrátane povodní a sucha a taktiež aj pre schopnosť riek a riečnej krajiny poskytovať ekosystémové služby vrátane rybárstva. Nová legislatíva by mohla byť účinná od 1. januára 2023ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk