Nový zákon o zbere komunálneho odpadu! Čo to pre znamená pre obce?

Autor: Redakce
Nastavovanie poplatkov za odpady v obci sa nanovo definuje. Týka sa to paušálneho poplatku, neváženého množstvového zberu komunálneho odpadu aj váženého množstvového zberu drobného stavebného odpadu. Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Vytvorí sa rámec na určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní zbernej nádoby. "Sadzby sa upravujú a zaokrúhľujú tak, aby bolo zo zákona dostupné dostatočné rozpätie pre obce na krytie nákladov obcí na zber a likvidáciu odpadu, najmä v súvislosti so zvyšovaním poplatku za uloženie odpadu na skládkach pre obce s nízkou mierou separácie odpadu, ako aj nákladmi na zberové spoločnosti," vysvetlili autori novely.Dodali, že v súčasnosti niektoré skládky komunálneho odpadu ukončujú prevádzku, čo pre obce znamená potrebu zvozu na ďalšiu najbližšiu skládku, a teda aj ďalšie náklady. "Navrhovanou úpravou rozpätia sadzieb sa nemenia sadzby pre poplatníkov, tie nastanú až samotnou úpravou VZN obce. Z titulu zmeny zákona preto nevznikajú fiškálne zmeny ani vplyvy na poplatníkov," skonštatovali. Samostatne sa stanoví rozsah sadzby preddavku na poplatok pri váženom množstvovom zbere komunálneho odpadu. Obci pribudne možnosť mať na svojom území, v časti obce alebo pre niektoré typy poplatníkov zavedený rôzny systém zberu komunálneho odpadu. Podľa toho by mohol byť určený poplatok rôzne. Zmena nadväzuje na už skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť. Účinnosť novela nadobudne od novembra.ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk