Hlavnou úlohou Ozbrojených síl SR je brániť Slovenskú republiku pred napadnutím, uviedlo Ministerstvo obrany

Autor: Redakce
Ministerstvo obrany SR plánuje do roku 2035 zvýšiť rozsah a použiteľnosť podpory obrany štátu na zabezpečenie úloh ozbrojených síl a podpory zahraničných ozbrojených síl pri obrane štátu.Uvádza sa to v návrhu Dlhodobého plánu rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2035, ktorý rezort obrany predložil do pripomienkového konania. „Hlavnou úlohou Ozbrojených síl SR je brániť Slovenskú republiku pred napadnutím cudzou mocou, brániť jej zvrchovanosť, územnú celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc a plniť záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Aby mohli Ozbrojené sily SR túto úlohu plniť, je potrebná ich komplexná podpora zo strany príslušných ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,“ uviedlo Ministerstvo obrany SR. Dlhodobé plány určujú ciele a postupy na 10 až 15 rokov na dosiahnutie požadovaných kapacít a spôsobilostí ozbrojených síl a na rozvoj podpory obrany štátu. Podpora obrany štátu je rozdelená do štyroch oblastí, a to udržiavanie a rozvoj obrannej infraštruktúry, dodávky tovarov a štátnych hmotných rezerv, poskytovanie služieb a činností pre ozbrojené sily a výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu.

 

ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk