Dotácia na stravu detí sa upraví. Toto je dôvodom!

Dotácia na stravu detí sa upraví z dôvodu nárastu počtu oprávnených detí na jej poskytovanie v dôsledku situácie na Ukrajine. Tieto deti totiž neboli zahrnuté v poskytnutom preddavku na financovanie dotácie na stravu. Pre žiadateľov sú tak vynaložené náklady na ich stravovanie neplánovaným finančným výdavkom, ktorý môže spôsobiť rozpočtové problémy. Financovanie sa má zabezpečiť mimoriadnym doplatkom. Vyplýva to z nariadenia vlády z dielne rezortu práce, ktoré v utorok schválil kabinet.

Finančná alokácia sa podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zabezpečí formou mimoriadneho doplatku pre žiadateľa, ktorým je zriaďovateľ materskej alebo základnej školy, s cieľom poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na dieťa odídenca z Ukrajiny.

Týka sa to detí, ktorým sa v súvislosti s krízovou situáciou poskytuje dočasné útočisko alebo detí, ktorých zákonným zástupcom sa poskytuje dočasné útočisko, ako aj tých, ktoré sú v súvislosti s krízovou situáciou žiadateľmi o azyl alebo doplnkovú ochranu alebo ktoré získali prechodný pobyt.

Súčasný právny stav umožňuje žiadateľom vynaložené prostriedky na stravovanie počas tohto preddavkového obdobia zohľadniť až v rámci zúčtovania dotácie na stravu. Prechodným ustanovením sa upraví aj možnosť poskytnutia mimoriadneho doplatku dotácie spätne za obdobie od 1. marca 2022, odkedy boli prvé deti začlenené do výchovnovzdelávacieho procesu a vyučovania.

Výška dotácie na stravu je 1,30 eura na deň a dieťa. K 8. aprílu bolo podľa materiálu evidovaných 2 402 detí odídencov z Ukrajiny, na ktoré bude poskytnutá dotácia na stravu od 1. marca do 31. augusta, čo predstavuje približne päť mesiacov, keďže niektoré deti navštevujú materskú školu, čo je možné aj počas júla a augusta, a niektoré deti navštevujú základnú školu, čo je možné maximálne do júna.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: intema.sk